Назад

Отмяна на пътуване

Описание

ТАРИФНИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - АНУЛИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ"

1. По условията на застраховка "Отмяна на пътуване" се застраховат както български, така и чуждестранни граждани, пребиваващи на териториятана Р България.
2. Застраховката се сключва с лице, ненавършило 80 години.
3. За лица на възраст от навършили 65 години, до ненавършили 80 години се прилага завишение 100%
4. Застраховката се сключва индивидуално или групово по преценка на ОРГАНИЗАТОРА на пътуването. Застраховащ може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Лимита на отговорност е еднакъв за всяко от застрахованите лица от групата.
5. За начало на застраховката се счита датата на направената резервация или сключването на договор за организирано пътуване и извършване на плащане, а за край - датата на началото на пътуването. Ако е направена резервация, без да е извършено плащане, застраховката се сключва в деня на първото плащане. Не се допуска сключване на застраховка - 3 дни (72 часа) преди датата на начало на пътуването.
6. Лимита на отговорност по застраховката в лева, евро или щастски долари, като застрахователната премия се изчислява в същата валута, но се плаща в лева по фиксинга на БНБ в деня на сключване на застраховката.
7. Лимита на отговорност за всяко застраховано лице представлява цялата цена на пътуването, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща част или пълната цена на пътуването.
8. Застраховката може да бъде с максимален лимит на отговорност до 2 500 валутни единици.
9. Застраховката се издава в 3 (три) екземпляра. Оригиналът се връчва на застрахования с копие от общите условия на застраховката, едното копие, подписано от застрахования, се връща на Застрахователя, а второто копие остава в туристическата агенция.

Информация за тарифните числа при застраховката "Отмяна на пътуването"

Застрахова Срок на застраховката в брой дни от
датата на сключване до началото на пътуване
до 30 дни над 30 дни
до 60 дни
над 60 дни
до 90 дни
над 90 дни
до 180 дни
над 180 дни
до 365 дни
Тарифни числа в % от застрахователната сума
(максимален лимит на отговорност до 2 500 валутни единици)
1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50%

Като пример за пакет на стойност 300 лева и отпътуване в рамките на до 90 дни - цена: 6.00 лева (300 лева х 2.00% = 6.00 лева)

Застраховката се предлага в офисите на "Караджъ Турс"

Tyxo.bg counter